http://todentrotiszois.blogspot.com

http://todentrotiszois.blogspot.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ© Νότα Κυμοθόη

ΓΝΩΜΗ

"ΩΣ ΑΕΙ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ ΑΓΕΙ ΘΕΟΣ ΩΣ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ"
Όμηρος, Οδύσσεια

Όπως πάντοτε τον όμοιον οδηγεί ο Θεός ως τον όμοιον
(Απόδοση Νότα Κυμοθόη)


Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ γράφει η Νότα Κυμοθόη 2008


                                                                                 φωτ.1 Μαγδαληνή
                                                                       


                                     φωτ.2 βασιλικός
Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ*
Γράφει η Νότα Κυμοθόη,2008

"Ο υψωθείς εν τω σταυρώ και του θανάτου λύσας την δύναμιν
και εξαλείψας, ως Θεός, το καθ' ημών χειρόγραφον, Κύριε, ληστού την μετάνοιαν και ημίν παράσχου, μόνε φιλάνθρωπε, τοις πίστει λατρεύουσι, Χριστέ ο Θεός ημών και βοώσι σοι μνήσθητι και ημών, Σωτήρ, εν τη βασιλεία σου."
Σταυρός μαρτυρίου του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού!
Σήμερα γιορτάζεται σε όλη την Ορθοδοξία η εύρεση και Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, στον οποίο, άνθρωποι βάρβαροι, σταύρωσαν έναν Αθώο!
Σε όλες τις εκκλησίες βγάζουν και υψώνουν το Τίμιο Σταυρό, που βγαίνει και τη Μ. Πέμπτη των Άγιων Παθών και αποδίδονται μια φορά το χρόνο χαιρετισμοί στον Ιησού Χριστό.
Τιμιτική θέση έχει και ο βασιλικός! Το ευωδιαστό φυτό που φανέρωσε τη θέση του Τιμίου Σταυρού στην Αγία Ελένη. Μοιράζεται στις ορθόδοξες εκκλησίες ως ανάμνηση και με αυτό οι γυναίκες...αναπιάνουν προζύμη!
Η πίστη είναι ζωντανή! Το προζύμη (σχέτο νερό και αλεύρι) μόνο σήμερα φουσκώνει και κρατάει έως τα Χριστούγεννα που το ανανεώνουμε!
"...Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον και ιδού ίππος λευκός και ο καθήμενος επ΄αυτόν, καλούμενος πιστός και αληθινός και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί.
οι δε οφθαλμοί αυτού ως φλοξ πυρός και επί την κεφαλήν αυτού διαδήαμτα πολλά, έχων ονόματα γεγραμμένα και όνομα γεγραμμένον ο ουδείς είδεν ει μη αυτός.
και περιβεβλημένος ιμάτιον βεβαμμένον εν αίματι και κέκληται το όνομα αυτού, ο λόγος του Θεού.
και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθει αυτώ επί ίπποις λευκοίς ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν καθαρόν.
και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία οξεία δίστομος, ίνα εν αυτή πατάξει τα έθνη. και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδω σιδηρά και αυτός πατεί την ληνόν του οίνου του θυμού της οργής του Θεού του Παντοκράτορος.
και έχει επί το ιμάτιο και επί τον μηρόν αυτού όνομα γεγραμμένον, βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων.
και είδον ένα άγγελον εστώτα εν τω ηλίω και έκραξεν εν φωνή μεγάλη λέγων πάσι τοι ορνέοις τοις πετομένοις εν μεσουρανήματι.
δεύτε συνάχθητε εις το δείπνον το μέγα του Θεού, ίνα φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ίππων και των καθημένων επ αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων τε και δούλων και μικρών τε και μεγάλων.
Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσαι τον πόλεμον μετά του καθημένου επί του ίππου και μετά του στρατεύματος αυτού.
και επιάσθη το θηρίον και ο μετ' αυτού ψευδοπροφήτης ο ποιήσας τα σημεία ενώπιον αυτού, εν οις επλάνησε τους λαβόντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνι αυτού.
ζώντες εβλήθησαν οι δυο εις την λίμνην του πυρός την καιομένησ εν θείω.
και οι λοιποί απεκτάνθησαν εν τη ρομφαία του καθημένου επί του ίππου, τη εξελθούση εκ του στόματος αυτού και πάντα τα όρνεα εχορτάσθησαν εκ των σαρκών αυτών."
Τον Τίμιο Σταυρό χρησιμοποίησαν πολλοί σε σχέση με την εξουσία και το... πλιάτσικο...
"...και είδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου, και βιβλία ηνοίχθησαν και άλλον βιβλίον ηνοίχθη, ο έστι της ζωής.
και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις κατά τα έργα αυτών.
και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή και ο θάνατος και ο άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτοίς και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών.
καιο θάνατος και ο άδης εβλήθησαν εις την λίμνην του πυρός. ούτος ο θάνατος ο δεύτερος έστιν. και ει τις ουχ ευρέθη εν τη βίβλω της ζωής γεγραμμένος, εβλήθη εις την λίμνην του πυρός..."
Όμως, ο Τίμιος Σταυρός και ο Σταυρός ως σύμβολο σε όσους τον πιστεύουν, έχει δύναμη! Είναι ο χώρος και το σχήμα όπου πόνεσε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Τον σταύρωσαν ζωντανό! Δίχως να έχει διαπράξει κανένα έγκλημα. Επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου του πονούσε και διψούσε. Ζήτησε νερό, τελευταία επιθυμία λίγο πριν παραδώσει το Πνεύμα του, λέγοντας "διψώ". Σπάραξε η μάνα Μαρία Παναγία από πόνο για την αδυναμία της να δώσει δυο γουλιές νερό στο μονάκριβο γιο της. Που να το βρει επάνω στο γολγοθά; Ο ίδιος πόνος στο ίδιο σημείο, την ίδια στιγμή συνταύτιση πόνου Μάνας και Υιού-Θεού. Και η Παναγία απελπισμένη και με φωνή πόνου στην Άγια καρδιά της αναφώνησε: "Υιέ μου και Θεέ μου" κι ο Ιησούς Χριστός με συμπόνια γέρνοντας στο πλάι το κεφάλι του αργά είπε: "Μητέρα ιδού ο υιός σου" δείχνοντας στη μητέρα του την Παναγία Μαρία τον Ιωάννη το Θεολόγο και στρέφοντας μετά αργά το κεφάλι του στον Ιωάννη είπε: "Ιωάννη, ιδού η μήτηρ σου" και...ο ρωμαίος στρατιώτης του έδωσε ξύδι κι ο Ιησούς Χριστός..παρέδωσε το Πνεύμα του. Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού παρέδωσε το Πνεύμα του κι εκείνη τη στιγμή ο ήλιος σκοτείνιασε! Η Λάμψη του Πνεύματος Θεανθρώπου που ανέβηκε στα Ουράνια Σύμπαντα έσεισε ολόκληρη τη γη.
Ο Ιησούς Χριστός Ανέστη! Το σώμα-κουκούλι έγινε όλο Φως! Επέστρεψε μετά την ανάληψη στον Ουρανό και κάθησε στο θρόνο δίπλα στον Πατέρα Θεό.
"...Και είπεν ο καθήμενος επί τω θρόνω. ιδού καινά ποιώ πάντα.
και λέγει μοι.
γράψον, ότι ούτοι οι λόγοι πιστοί και αληθινοί εισι.
και ειπέ μοι.
γέγονεν, εγώ το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. εγώ τω διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. ο νικών έσται αυτώ ταύτα και έσομαι αυτώ Θεός και αυτός έσται μοι υιός.
τοις δε δειλοίς και απίστοις και εβδελυγμένοις και φονεύσι και πόρνοις και φαρμακοίς και ειδωλολάτρας και πάσι τοις ψευδέσι το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη εν πυρί και θείω, ο έστιν ο θάνατος ο δεύτερος..."
Ο Ιησούς Χριστός δίνει φως και ζωή και δύναμη σε όσους τον πιστεύουν! Εναποθέστε στα χέρια του όλα όσα σας έχει δώσει κι αφήστε τα δύσκολα σε εκείνον. Ξέρει να φέρνει την ισορροπία. Εμπιστευτήτε τον!..
"...και νυξ ουκ έσται έτι και ου χρεία λύχνον και φωτός ηλίου, ότι Κύριος ο Θεός φωτιεί αυτούς και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων.
και λέγει μοι.
ούτοι οι λόγοι πιστοί και αληθινοί και Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού δείξαι τοις δούλοις αυτού α δει γενέσθαι εν τάχει. και ιδού έρχομαι ταχύ, μακάριος ο τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου.
Καγώ Ιωάννης ο ακούων και βλέπων ταύτα και ότε ήκουσα και έβλεψα, έπεσα προσκυνήσαι έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου του δεικνύοντος μοι ταύτα. και λέγοι μοι.
όρα μη. σύνδουλος σου είμι και των αδελφών σου των τηρούντων τους λόγους του βιβλίου τούτου. τω Θεώ προσκύνησον.
και λέγει μοι.
μη σφραγίσης τους λόγους της προσφητείας του βιβλίου τούτου. ο καιρός γαρ εγγύς έστιν. ο αδικών αδικησάτω έτι και ο ρυπαρός ρυπαρευθήτω έτι και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω έτι. Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετ' εμού αποδούναι εκάστω ως το έργον έσται αυτού. εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος.
έξω οι κύνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας ο φιλών και ποιών ψεύδος. Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου μαρτυρήσαι υμίν ταύτα επί ταις εκκλησίαις. εγώ ειμι η ριζα και το γένος Δαυίδ, ο αστήρ ο λαμπρός ο πρωινός.
Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν. έρχου.
και ο ακούων ειπάτω. έρχου.
και ο διψών έρχέσθω και ο θέλων λαβέτω ύδωρ ζωής δωρεάν..."
Η πίστη είναι ιερή μνήμη! Δεν μπορεί κανείς να ξεριζώσει τη πίστη -μνήμη κάποιου ανθρώπου που πιστεύει στο Θεό. Ο εν πλήρη συνειδήσει πιστός έχει επίγνωση της Θεϊκής του οικογένειας! Μη ζητάτε να σας εξηγήσει κάποιος γιατί πιστεύει! Αυτό δεν σας αφορά. Εσείς ασχοληθήτε με εσάς και εν-θυμηθήτε! Ναι εν-θυμηθήτε την δική σας προέλευση και γιατί είστε στη γη αυτή την εποχή!
Αυτή η εποχή είναι μια εποχή εν-θύμησης και πληροφορίας, όπου έχουμε έρθει για να θυμήσουμε το Φως του Θεού και να μιλήσουμε για την Αγάπη του Θεού. Ο κόσμος σμίγει. Αγκαλιάστε τους ανθρώπους! Γκρεμίστε τις διαφορές χρώματος, εθίμων, θρησκείας, γλώσσας, πολιτισμού, κουλτούρας! Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Είναι όλα μέσα στο μυαλό σας από λάθος πληροφορίες!
Προσευχηθήτε οι φωτισμένοι για τη φώτιση των μη φωτισμένων.
Προσευχηθήτε οι παντογνώστες για τη γνώση των αγραμμάτων.
Προσευχηθήτε οι σόφρονες για τη σοφροσύνη των αφρόνων.
Προσευχηθήτε για την αγάπη των ανθρώπων όσοι έχετε αγάπη!
Απλώστε τα χέρια στην αγάπη, τη φιλία, τη χαρά, την αλήθεια, τη μη βια!
Ζήστε εν ειρήνη και ευλογία! Ζήστε και συνδημιουργήστε με το Φως της εν Χριστώ Αγάπης!
Μη βλάπτετε αυτόν που έχει πίστη για το Θεό. Αφήστε τον να τον λατρεύει με τον τρόπο που έχει διδαχτεί. Θα συνειδητοποιήσει ο κάθε ένας πως ο Θεός είναι ΈΝΑΣ με ΔΙΑΦΟΕΡΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ κάθε φορά σε κάθε εποχή σε κάθε λαό.
"Υπάρχει μόνο μια φυλή
η φυλή των ανθρώπων.
Υπάρχει μόνο μια γλώσσα
η γλώσσα της καρδιάς.
Υπάρχει μόνο μια θρησκεία
η θρησκεία της Αγάπης.
Υπάρχει μόνο ένας Θεός
και είναι Πανταχού Παρών"
*Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,Νότα Κυμοθόη 2008:copyright Νότα Κυμοθόη
Νότα Κυμοθόη© Νότα Κυμοθόη
artnotakymothoe