http://todentrotiszois.blogspot.com

http://todentrotiszois.blogspot.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ© Νότα Κυμοθόη

ΓΝΩΜΗ

"ΩΣ ΑΕΙ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ ΑΓΕΙ ΘΕΟΣ ΩΣ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ"
Όμηρος, Οδύσσεια

Όπως πάντοτε τον όμοιον οδηγεί ο Θεός ως τον όμοιον
(Απόδοση Νότα Κυμοθόη)


Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

"ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ" ΠΟΙΗΣΗ ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ

                                      ΕΙΚΌΝΑ:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ*
ΠΟΙΗΣΗ 
ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ


Το Φως πέφτει κάθετα
Μυσταγωγικά έρχεται και...
ενώ ήρεμα παρατηρείς το νερό
το διάφανο οπού μέσα του βλέπεις
και νομίζεις πως αγγίζεις το φως
Ξαφνικά θολώνει η επιφάνεια
 πάνω του ένα πελώριο πόδι πατά
και πόδι δε βλέπεις παρά το φως
έρχεται και ουράνια διαμάντια σκορπά.
Είναι οπού απλόχερα δίδονται τόσα
από τη Χάρη Του μέσα στη μέρα
από την Αγάπη Του και μέσα στη νύχτα
από την Κοινωνία Του έχει παντού
σε διάρκεια στα νερά παιχνιδίζουν
Τόσο απλά...
που τολμάς κι απλώνεις χέρι
τα πιάνεις στα δάχτυλα
κολυμπάνε στην παλάμη σου
κι είναι δικά σου...
Διαμάντια στο νερό απ΄το βυθό
περιμένουν το φως ν΄απλωθεί
για να δείξουν τη λάμψη τους!

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

© Nότα Κυμοθόη


Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2009

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, από τη Νότα Κυμοθόη

                                                                      1. από Nότα Κυμοθόη, αρχείο

                                                                   2. Νότα Κυμοθόη, αρχείο

                                                                        3. Νότα Κυμοθόη, αρχείο


                                                                  4. Νότα Κυμοθόη, αρχείο


Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
(Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΡΟΜΟΣ)
Γράφει η Νότα Κυμοθόη*
"Πάντα ουν όσα αν θέλητε
ίνα ποιώσιν υμιν οι άνθρωποι
ούτω και υμείς ποιείτε αυτοίς
ούτος γαρ έστιν ο νόμος
και οι προφήται...
Εισέλθετε δια της στενής πύλης
ότι πλατεία η πύλη
και ευρύχωρος η οδός
η απάγουσα εις την απώλειαν
και πολλοί είσιν οι εισερχόμενοι
δι' αυτής...
Τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός
η απάγουσα εις την ζωήν
και ολίγοι εισίν οι ευρίσκοντες αυτήν!
Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών
οίτινες έρχονται προς υμάς
εν ενδύμασι προβάτων
έσωθεν δε είσι λύκοι άρπαγες.
Από των καρπών αυτών
επιγνώσεσθε αυτούς.
Μήτι συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν
ή από τριβόλων σύκα;
Ούτω παν δένδρον αγαθόν
καρπούς καλούς ποιεί
το δε σαπρόν δένδρον
καρπούς πονηρούς ποιεί.
Ου δύναται δένδρον αγαθόν
καρπούς πονηρούς ποιείν
ουδέ δένδρον σαπρόν
καρπούς καλούς ποιείν.
Παν δένδρον μη ποιούν καρπόν καλόν
εκκόπτεται
και εις πυρ βάλλεται.
Άραγε από των καρπών αυτών
επιγνώσεσθε αυτούς.
Ου πας ο λέγων μοι
Κύριε Κύριε
εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών
αλλ' ο ποιών το θέλημα του πατρός μου
του εν ουρανοίς.
Πολλοί ερούσι μοι εν εκείνη τη ημέρα:
Κύριε Κύριε
ου τω σω ονόματι προεφητεύσαμεν
και τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν
και τω σω ονόματι
δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν;
Και τότε ομολογήσω αυτοίς
ότι ουδέποτε έγνων υμάς.
Αποχωρείτε απ΄εμού
οι εργαζόμενοι την ανομίαν.
Πας ουν όστις ακούει μου τους λόγους τούτους
και ποιεί αυτούς
ομοιώσω αυτόν ανδρί φρονίμω
όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν
και κατέβη η βροχή
και ήλθον οι ποταμοί
και 'επνευσαν οι άνεμοι
και προσέπεσον τη οικία εκείνη
και ουκ έπεσε.
Τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν
και πας ο ακούων μου τους λόγους τούτους
και μη ποιών αυτούς
ομοιωθήσεται ανδρί μωρώ
όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον
και κατέβη η βροχή
και ήλθον οι ποταμοί
και έπνευσαν οι άνεμοι
και προσέκοψαν τη οικια εκείνη
και έπεσε
και ην η πτώσις αυτής μεγάλη!
Και εγένετο ότε συνετέλεσεν ο Ιησούς
τους λόγους τούτους
εξεπλήσσοντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού.
Ην γαρ διδάσκων αυτούς
ως εξουσίαν έχων
και ουχ ως οι γραμματείς"

*Η Nota Kimothoi είναι Ζωγράφος και Συγγραφέας
arttherapy 
Tο ανωτέρω είναι από την επί του όρους ομιλία
του Ιησού Χριστού
και δίδεται για την "Ευλογία της Αφθονίας"
(Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο)
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
"ComeLuckyGoHappy"

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .