http://todentrotiszois.blogspot.com

http://todentrotiszois.blogspot.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ© Νότα Κυμοθόη

ΓΝΩΜΗ

"ΩΣ ΑΕΙ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ ΑΓΕΙ ΘΕΟΣ ΩΣ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ"
Όμηρος, Οδύσσεια

Όπως πάντοτε τον όμοιον οδηγεί ο Θεός ως τον όμοιον
(Απόδοση Νότα Κυμοθόη)


Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009

ΧΑΙΡΕ, ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ! Από Νότα Κυμοθόη* 2009

φωτ.1.Έν άνθος Καμέλιας από τον ιστό
για την ωραιότητα της παρθενίας σου Θεοτόκε!
φωτ.2.Έν άνθος Αθανάτου από την Αθήνα
photo by Νότα Κυμοθόη
για το υπέρλαμπρον της αγνείας σου Θεοτόκε!
φωτ.3.Εικόνα της Ευαγγελίστριας από τον Ι. Ναό Λαμίας
photo by Νότα Κυμοθόη


ΧΑΙΡΕ, ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ!
Από Νότα Κυμοθόη* 2009


"Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσεται πνεύματος
και λόγον ερεύξομαι, τη βασιλίδι Μητρί και οφθήσομαι,
φαιδρώς πανηγυρίζων και άσω γηθόμενος ταύτης τα θαύματα!"
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς!
"Χριστού βίβλον έμψυχον εσφραγισμένην σε Πνεύματι,
ο μέγας Αρχάγγελος Αγνή θεώμενος, επεφώνει σοι:
Χαίρε χαράς δοχείον, δι' ης της Προμήτορος αρά λυθήσεται.
Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ειπείν
τη Θεοτόκω το "Χαίρε!" και συν τη ασωμάτω φωνή
σωματούμενόν σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο
και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τοιαύτα:
"Χαίρε, δι' ης η χαρά εκλάμψει. Χαίρε, δι' ης η αρά εκλείψει!
Χαίρε, του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις. Χαίρε, των δακρύων
της Εύας η λύτρωσις. Χαίρε, ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις
λογισμοίς. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και Αγγέλων οφθαλμοίς.
Χαίρε, ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα. Χαίρε, ότι βαστάζεις
τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων τονΉλιον.
Χαίρε γαστήρ ενθέου σαρκώσεως. Χαίρε δι' ης νεουργείται
η κτίσις. Χαίρε δι' ης βρεφουργείται ο Κτίστης."
ΧΑΙΡΕ, ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ!
Βλέπουσα η Αγία, εαυτήν εν αγνεία, φησί τω Γαβριήλ θαρσαλέως:
"Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή
φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κύησιν πως λέγεις;"
κράζων " Αλληλούϊα...εκ λαγόνων αγνών, Υιόν, πως έστι
τεχθήναι δυνατόν; Λέξον μοι".
Προς ην εκείνος έφησεν εν φόβω πλην κραυγάζων ούτω:
" ΧΑΙΡΕ, βουλής απορρήτου μύστις. ΧΑΙΡΕ, σιγής δεομένων πίσις!
ΧΑΙΡΕ, των θαυμάτων Χριστού το προοίμιον. ΧΑΙΡΕ, των δογμάτων
αυτού το κεφάλαιον. ΧΑΙΡΕ, κλίμαξ επουράνιε, δι' ης κατέβη ο Θεός.
ΧΑΙΡΕ, γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανόν. ΧΑΙΡΕ, το των
Αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. ΧΑΙΡΕ, το των δαιμόνων πολυθρήνητον
τραύμα. ΧΑΙΡΕ, το φως αρρήτως γεννήσασα. ΧΑΙΡΕ, το πως μηδένα ΄
διδάξασα. ΧΑΙΡΕ, σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. ΧΑΙΡΕ, πιστών
καταυγάζουσα φρένας. ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ!"
Ζάλην ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σώφρων Ιωσήφ
εταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών
Άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψιν εκ Πνεύματος Αγίου, έφη:
"Αλληλούϊα"
...Ξένον τόκον ιδόντες, ξενωθώμεν του κόσμου, τον νουν εις
ουρανόν μεταθέντες δια τούτο γαρ ο υψηλός Θεός, επί γης
εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσαι προς το ύψος
τους αυτώ βοώντας. " Αλληλούια"
Όχλος ην εκ τοις κάτω και των άνω ουδόλως απήν
ο απερίγραπτος Λόγος. Συγκατάβασις γαρ θεϊκή, ου
μετάβασις δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου
θεολήπτου ακουούσης ταύτα:
"ΧΑΙΡΕ, Θεού αχωρήτου χώρα. ΧΑΙΡΕ, σεπτού μυστηρίου θύρα
ΧΑΙΡΕ, των απίστων αμφίβολον άκουσμα. ΧΑΙΡΕ, των πιστών
αναμφίβολον καύχημα. ΧΑΙΡΕ, όχημα πανάγιον του επί των
Χερουβίμ. ΧΑΙΡΕ, οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφίμ.
ΧΑΙΡΕ, η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. ΧΑΙΡΕ, η παρθενίαν και
λοχείαν ζευγνύσα. ΧΑΙΡΕ, δι' ης ελύθη παράβασις.ΧΑΙΡΕ, δι' ης
ηνοίχθη Παράδεισος. ΧΑΙΡΕ, η κλεις της Χριστού βασιλείας.
ΧΑΙΡΕ, ελπίς αγαθών αιωνίων. ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ!"
Πάσα φύσις Αγγέλων, κατεπλάγη το μέγα, της σης ενανθρωπήσεως
έργον τον απρόσιτον γαρ ως Θεόν, εθεώρει πάσι προσιτόν άνθρωπον
ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παρά πάντων ούτως: "Αλληλούϊα"
Ρήτορας πολυφθόγγους, ως ιχθύας αφώνους ορώμεν επί σοι Θεοτόκε.
Απορούσι γαρ λέγειν το πως και Παρθένος μένεις και τεκείν ίσχυσας.
Ημείς δε το Μυστήριον θαυμάζοντες, πιστώς βοώμεν:
ΧΑΙΡΕ, ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΟΥ ΔΟΧΕΙΟΝ. ΧΑΙΡΕ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΝ!
ΧΑΙΡΕ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ, ΑΣΟΦΟΥΣ ΔΕΙΚΝΥΟΥΣΑ. ΧΑΙΡΕ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΛΟΓΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣΑ. ΧΑΙΡΕ, ΟΤΙ ΕΜΩΡΑΝΘΗΣΑΝ
ΟΙ ΔΕΙΝΟΙ ΣΥΖΗΤΗΤΑΙ. ΧΑΙΡΕ ΟΤΙ ΕΜΑΡΑΝΘΗΣΑΝ
ΟΙ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΠΟΙΗΤΑΙ. ΧΑΙΡΕ, ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΣ ΠΛΟΚΑΣ
ΔΙΑΣΠΩΣΑ. ΧΑΙΡΕ, ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΑΣ ΣΑΓΗΝΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣΑ.
ΧΑΙΡΕ, ΒΥΘΟΥ ΑΓΝΟΙΑΣ ΕΞΕΛΚΟΥΣΑ. ΧΑΙΡΕ ΠΟΛΛΟΥΣ
ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΦΩΤΙΖΟΥΣΑ! ΧΑΙΡΕ ΟΛΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΣΩΘΗΝΑΙ. ΧΑΙΡΕ, ΛΙΜΗΝ ΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΠΛΩΤΗΡΩΝ!
ΧΑΙΡΕ, ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ!
*Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης,
δόθηκε το πιο πάνω ως έχει και υπάρχει
μέσα στην Ακουλουθία των Χαιρετισμών !
Όποιος αμφισβητεί την παρουσία των Αγγέλων...
Όποιος αμφισβητεί τη Δύναμη κι Ευλογία
του Παναγίου Πνεύματος-λόγω αγνοίας και σκότους νου -
δεν μπορεί να χωρέσει η λογική του νοός του το άνω συμβάν!
Είναι η συνομιλία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ μετά της Παρθένου Μαρίας!
Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ!
Θαυμάζει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και δι' Αγίου Πνεύματος γίνεται
η σάρκωσις του Λόγου-Υιού και Θεού στο σώμα της!
Θαυμάζει ο Ιωσήφ κι όλες οι Αγγελικές δυνάμεις
των Σεραφείμ και Χερουβείμ κι όλα τα Αγγελικά Τάγματα!
Είναι ακριβώς η Σοφία του Θεού εκείνη οπού...
άσοφοι μοιάζουν οι...σοφοί και φιλόσοφοι. Ανόητοι οι...
δυνατοί συζητητές , άλογοι οι τεχνολόγοι
και...άσημοι οι... ποιητές μύθων!
Όποιος αμφιβάλει, ας έρθει από κοντά να με βρει
για να του δείξω...κάτι! Έχω αποδείξεις
για τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος
και για τη φώτιση της γνώσης που παρέχει η Θεοτόκος!
Αν αναρτηθεί, να αναρτηθεί ως έχει.
Ευχαριστώ! (Εντολή άνωθεν!)
Νότα Κυμοθόη
http://kymothoenota.blogspot.com/
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

COPYRIGHT:Νότα Κυμοθόη

ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ ΚΙ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΚΑΪΜ:ΓΡΑΦΕΙ Η ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ


ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ ΚΙ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΚΑΪΜ
ΓΡΑΦΕΙ Η ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗΆδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Οι άνθρωποι οπού έζησαν πολλούς αιώνες πριν από εμάς κι είχαν δημιουργήσει έναν υπέροχο πολιτισμό για την εποχή τους, έχουν αφήσει πίσω τ΄αχνάρια τους, οπού οι αρχαιολόγοι, αν κάποτε καταφέρουν να φέρουν στο φως τον πολιτισμό τους, τότε ίσως μάθουμε την αλήθεια για την πορεία τους, αλλά και για τη λατρεία των θεών τους.
Σε κάποια παλιά μου άρθρα, που είχαν δημοσιευθεί και σε Αμερικάνικες εφημερίδες, είχα επισημάνει την εξάπλωση των Αρκάδων και των ιερών του ήλιου Θεού, τα οποία είχαν ιδρύσει σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Θα ήταν ίσως εγωιστικό να πω πως όλος ο πολιτισμός της γης είναι ελληνικός. Αλλά δεν είναι εγωιστικό αυτό το γεγονός του οποίου κάποια εποχή το μυστικό θα κατακτήσουν οι άνθρωποι. 
Η αρχαία Λυκόσουρα στην Αρκαδία τι σχέση μπορεί να έχει με την αρχαία Αρκάιμ, μια περιοχή στη Λευκορωσία, όπου κανείς ακόμα δεν μιλάει; Γιατί ενοχλήθηκαν τόσο πολύ οι αρχαιολόγοι όλου του κόσμου; Κοιτάξτε την απλή αυτή εικόνα από πάνω κι από κάτω. Η πάνω εικόνα είναι από την αρχαία Λυκόσουρα της Αρκαδίας, η κάτω εικόνα είναι από την περιοχή Αρκάιμ της Λευκορωσίας.


Η αρχιτεκτονική είναι σχεδόν ίδιας έμπνευσης, ίδιας εποχής ίσως πει κάποιος άσχετος παρατηρητής... Αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο, όταν πρόκειται για ιερά Ήλιου Θεού και για ιερείς Μύστες που ίδρυσαν αυτά τα ιερά... Παρατηρείστε κι αυτή την εικόνα από την περιοχή Αρκάιμ...
Κάποια εποχή, όταν τα σκοτάδια των "μη" από όσους έχουν αρπάξει τα ιερά των Ελλήνων από τ΄αφτιά και τα έχουν κάνει σκόνη, ραμμένα σε ιερά τόσων θρησκειών ανά τον κόσμο, λέω όταν ενωθούν όλα τ ακομμάτια, τότε ίσως κατανοήσουν οι όσοι έχουν τη δύναμη και την καθαρότητα του νου, τι σημαίνει ΦΑΟΣ=ΦΩΣ ΘΕΪΚΟ!..
Με την αγάπη μου καλή συνέχεια σε όλους τους ερευνητές...
Με φως και αγάπη
Νότα Κυμοθόη

© Nότα Κυμοθόη