http://todentrotiszois.blogspot.com

http://todentrotiszois.blogspot.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ© Νότα Κυμοθόη

ΓΝΩΜΗ

"ΩΣ ΑΕΙ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ ΑΓΕΙ ΘΕΟΣ ΩΣ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ"
Όμηρος, Οδύσσεια

Όπως πάντοτε τον όμοιον οδηγεί ο Θεός ως τον όμοιον
(Απόδοση Νότα Κυμοθόη)


Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

"ΗΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΓΡΑΦΕΙ Η ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ


                                                                           

                                                                                  


ΗΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟΝ
Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"Ήν το Φως το Αληθινόν
ο φωτίζει πάντα άνθρωπον
ερχόμενον εις τον κόσμον!
...
Θεόν ουδείς εώρακεν πώποτε
Ο μονογενής υιός
ο ΩΝ εις τον κόλπον του πατρός
Εκείνος εξηγήσατο"
(κατά Ιωάννη κεφ. Α, στχ.9, 18)Σου προσφέρω την καρδιά που Εσύ μου χάρισες.
Δεν έχω τίποτα που να μπορώ να το θεωρήσω δικό μου...
Μια γυναίκα, μέσα στο πλήθος των ανθρώπων που δεν κατανοούν αυτό οπού είναι...
Πάλλονται, όπως τα καλάμια στο ποτάμι, δίχως να γνωρίζουν γιατί πάλλονται
Ό άνεμος είναι μέσα τους αλλά δεν είναι άνεμος
Είναι Πνεύμα, είναι Θεός, είναι Εσύ κι Εσύ Είσαι Παντού Παντοκράτωρ, Πατήρ και Υιός και Άγιο Πνεύμα
 κι Είσαι Φως Αληθινό
Αυτό, οπού τους υπενθυμίζω σε μια εποχή οπού πολλοί μιλάνε για "φως", αλλά Εσένα δεν Αναγνωρίζουν!
Μιλάνε για "Θεό" αλλά "Θεό" ουδείς τους είδε!


"Αμήν, αμήν λέγω σοι
εάν μη τις γεννηθεί άνωθεν
ου δύναται ιδείν την βασιλείαν του Θεού"

Αυτή η εξουσία Θεού είναι παντού μέσα στην ομορφιά και τη χαρά και την αρμονία, σε τούτο τον πλανήτη, οπού περιφέρεται στο κενό, αυτό του Σύμπαντος ...
Για το Φως του κόσμου μίλησε ο Ιησούς, αλλά αυτό το Φως δεν κατάλαβαν, γιατί δεν ήταν εκ του Θεού.
Ο Θεός είναι αγάπη κι όχι μίσος
Ο Θεός είναι γαλήνη κι όχι ταραχή
Ο Θεός είναι αρμονία κι όχι ανισορροπία
Ο Θεός είναι ομορφιά κι όχι ασχήμια
Ο Θεός είναι πραότητα κι όχι θυμός
Ο Θεός είναι ειρήνη κι όχι πόλεμος
Ο Θεός είναι ενότητα κι όχι χωρισμός


Αλλά το Φως μέσα στο σκοτάδι φαίνεται
και το σκοτάδι δεν μπορεί να το σκεπάσει!

Στα ίδια μέρη περπάτησε και πήγε και εκείνοι οπού γνώριζαν για το Φως, δεν Τον παραδέχτηκαν, δεν Τον αναγώρισαν.
Όσοι κατάλαβαν κι αποδέχτηκαν Αυτόν, έδωσε σε αυτούς εξουσία να γίνουν παιδιά... Θεού.
Αυτοί που πίστεψαν στο Φως Του δεν ήταν από θυσίες αιμάτων, ούτε από επιθυμία σάρκας, ούτε από θέληση άντρα, αλλά από το Θεό προέρχονταν κι είχαν γεννηθεί εκείνη την εποχή!

Πολλοί απορούσαν που έμαθε τα όσα τους δίδασκε κι ο Ιησούς απαντούσε:


" Η εμή διδαχή ουκ εστιν εμή
αλλά του πέμψαντός με
εάν τις θέλει το θέλημα αυτού ποιείν
γνώσεται περί της διδαχής
πότερον εκ του Θεού έστιν
ή εγώ απ΄εμαυτού λαλώ"


Σήμερα μιλάνε σε όλο τον πλανήτη για Φως και διδάσκουν για Φως μέσα από...σχολεία, αλλά δεν μιλάνε ξεκάθαρα για το Φως Του, γιατί το Φως Του είναι ΕΝΑ και δεν το κατέχουν.
Δεν μπορούν να μιλήσουν για Φως, όταν δεν έχουν το Φως!..


" Εγώ ειμί το Φως του κόσμου
ο ακολουθών εμοί
ου περιπατήσει εν τη σκοτία
αλλ΄ έξει το Φως της ζωής
καν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού
αληθής έστιν η μαρτυρία μου
ότι οίδα πόθεν ήλθον
και που υπάγω
υμείς δε ουκ οίδατε πόθεν έρχομαι
ή που υπάγω
υμείς κατά την σάρκα κρίνετε
εγώ ου κρίνω ουδένα
και εάν κρίνω δε εγώ
η κρίσις η εμή αλήθής εστίν
ότι μόνος ουκ ειμί
αλλ΄εγώ και ο πέμψας με πατήρ
και εν τω νόμω δε τω υμετέρω γέγραπται
ότι δυο ανθρώπων η μαρτυρία
αληθής εστιν
εγώ ειμί ο μαρτυρών περί εμαυτού
και μαρτυρεί περί εμού
ο πέμψας με πατήρ...
υμείς εκ των κάτω εστέ
εγώ εκ των άνω ειμί
υμείς εκ του κόσμου τούτου εστέ
εγώ ουκ ειμί εκ του κόσμου τούτου
αμήν, αμήν λέγω υμίν ότι
πας ο ποιών την αμαρτίαν
δούλος εστι της αμαρτίας
ο δε δούλος
ου μένειν εν τη οικία εις τον αιώνα
ο υιός μένει εις τον αιώνα
ει ο Θεός πατήρ υμών ην
ηγαπάτε αν εμέ
εγώ γαρ εκ του Θεού εξήλθον και ήκω
ουδέ γαρ απ' εμαυτού ελήλυθα
αλλ' εκείνος με απέστειλε.
Γιατί την λαλιάν την εμήν
ου γιγνώσκετε;
ότι ου δύνασθε ακούειν τον λόγον τον εμόν
υμείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ
και τας επιθυμίας του πατρός υμών θέλετε ποιείν
εκείνος ανθρωποκτόνος ην απ΄αρχής
και εν τη αληθεία ουχ έστηκεν
ότι ουκ έστιν αλήθεια εν αυτώ
όταν λαλεί ψεύδος εκ των ιδίων λαλεί
ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού
εγώ δε ότι την αλήθειαν λέγω
ου πιστεύετέ μοι.
Τις εξ υμών ελέγχει με περί αμαρτίας;
ει δε αλήθειαν λέγω
διατί υμείς ου πιστεύετέ μοι;
Ο ων εκ του Θεού
τα ρήματα Θεού ακούει.
Δια τούτο υμείς ουκ ακούετε
ότι εκ του Θεού ουκ εστέ.
Εγώ δαιμόνιον ουκ έχω
αλλά τιμώ τον πατέρα μου
και υμείς ατιμάζετέ με
εγώ δε ου ζητώ την δόξαν μου
εστίν ο ζητών και κρίνων.
Αμήν, αμήν λέγω υμίν
εάν τις τον λόγν τον εμόν τηρήσει
θάνατον ου μη θεωρήσει εις τον αιώνα.
Εγώ και ο πατήρ εν εσμέν!

Σήμερα εκείνοι οπού τον δέχτηκαν τότε, εκείνοι οπού μαρτύρησαν γι' αυτόν, εκείνοι οπού είναι από Θεό
είναι ανάμεσά μας!
Αυτοί είναι ΚΑΘΑΡΟΙ, δεν είναι όπως οι άλλοι εκ σαρκός, που δεν έχουν απελευθερωθεί από ηδονές κι επιθυμίες της σάρκας.

"Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή
ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει μη δι' εμού.
Ο εμέ μισών
και τον πατέρα μου μισεί".

Ομολογώ την Φανέρωσή Του!!!
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ και είναι ΦΩΣ ΟΛΟΣ!!!

Είναι το ΟΛΟΝ ΦΩΣ το ΑΕΙ Ο ΦΩΣ απ΄ΑΡΧΗΣ ΔΟΣΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΕΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
οπού είχαν λησμονήσει και στις ημέρες Του δεν δέχονταν, αλλά είχαν σφραγίσει...

"Ειρήνη Υμίν"
"Ειρήνη Υμίν"
"Ειρήνη Υμίν"

" Μακάριοι οι μη ιδόντες
και πιστεύσαντες"ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ1
Νότα Κυμοθόη
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2008

© Nότα ΚυμοθόηΔεν υπάρχουν σχόλια: